Stypendia szkolne przyznawane są dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jasło znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Wniosek mogą złożyć: rodzice ucznia niepełnoletniego lub pełnoletni uczeń.

Termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2018/2019:

1 – 15 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło tel. 13 44 366 68

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł.

Wnioski można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Jasło ul. Słowackiego 4. pokój 111

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć dokumenty lub odpowiednie zaświadczenia właściwych organów umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (odpowiednio do sytuacji ucznia) za miesiąc sierpień 2018 r. :

  • zaświadczenie o dochodach netto wszystkich pracujących osób w rodzinie lub odcinki renty, emerytury  itp.
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku) – dotyczy wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
  • kserokopia ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS
  • potwierdzenie z GOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne itp.)
  • potwierdzenie  z Urzędu Gminy Jasło o posiadaniu gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Jasło.W przypadku posiadania gruntu na terenie innej gminy należy przedłożyć zaświadczenie  z właściwego organu podatkowego. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się  dochód miesięczny w wysokości 288 zł.
  •  zaświadczenie ze szkoły potwierdzające status ucznia w roku szkolnym 2018/2019
  • osoby otrzymujące alimenty – przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość otrzymywanych alimentów, orzeczenie sądu przyznające świadczenie alimentacyjne
  • oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (z prac dorywczych, umowy o dzieło, umowy zlecenia itp. )
  • w przypadku członków rodziny ucznia przebywających za granicą – oświadczenie o wysokości dochodów.
Otrzymane stypendium można przeznaczyć m.in. na zakup:
– podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów, opracowań i innych książek   wspomagających realizację procesu dydaktycznego,
– przyborów i artykułów szkolnych, tornistrów, plecaków, pomocy naukowych,
– stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe (m.in.  spodenki, szorty, getry, koszulki, dresy), obuwia sportowego (m.in. tenisówki, halówki, trampki, adidasy) oraz innego wyposażenia wymaganego przez szkołę np. fartuchy, rękawice ochronne, ubranie i narzędzia niezbędne do odbycia praktyki uczniowskiej,
– biurka, krzesła do biurka, lampki na biurko,
– komputera, laptopa, pamięci przenośnej, tuszu, tonera, papieru do drukarki, płyt CD i DVD,
– zakupu innych przedmiotów i artykułów niezbędnych do nauki w szkołach
– opłaty za abonament internetowy.
Źródło: Urząd Gminy Jasło
Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.