Od 5 do 13 stycznia 2023 r. przeprowadzony zostanie nabór do projektu pt. „Rozszerzenie Sieci Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło”. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Zapraszamy seniorów 60+ zamieszkujących na terenie gminy Jasło, którzy z uwagi na stan zdrowia, w tym niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności życia codziennego.

Oferujemy zagospodarowanie czasu wolnego m.in. poprzez działalność edukacyjną, ruchową, terapeutyczną, warsztaty artystyczno-malarskie, jedno i dwudniowe wyjazdy integracyjne do ciekawych miejsc; wyjazdy do filharmonii, kina, teatru, muzeum; wspólne obchodzenie świąt i wydarzeń okolicznościowych; dostęp książek i środków przekazu.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru i uczestnictwa w projekcie zawarte zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Rozszerzenie Sieci Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło”, który jest dostępny do pobrania w załączniku oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Jasło ul. J. Słowackiego 4.

Wraz z regulaminem dostępny jest komplet dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty w formie papierowej będzie można również pobrać w Biurze Obsługi Klienta UG Jasło (parter) od 3 stycznia 2023 r.

Dokumenty rekrutacyjne, w tym:

  • Formularz zgłoszenia/rekrutacyjny – zał. nr 1,
  • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu) – zał. nr 2,
  • Oświadczenie w zakresie doświadczenia wielokrotnego wykluczenia – zał. nr 3.

Dokumenty należy składać w terminie od 5 do 13 stycznia 2023 r. w Biurze Obsługi Klienta UG Jasło, przesłać listem na adres: Urząd Gminy Jasło, 38-200 Jasło, ul. J. Słowackiego 4 lub elektronicznie na adres mailowy gmina@gminajaslo.pl, przy czym wymagany jest podpis elektroniczny.

Planowane jest możliwość spotkania i złożenia dokumentów w siedzibach Klubów Seniora w następujących terminach:

  • Klub Seniora w Trzcinicy – Filia GBP w Trzcinicy – 10.01.2023 r. w godz. 10:00 – 12:00
  • Klub Seniora w Wolicy – Dom Ludowy – 10.01.2023 r. w godz. 12:15 – 14:15
  • Klub Seniora w Warzycach – Dom Ludowy – 11.01.2023 r. w godz. 9:00 – 11:00
  • Klub Seniora w Chrząstówce – Świetlica GOK – 11.01.2023 r. w godz. 11:15 – 13:15

Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne do pobrania w załączniku na stronie internetowej Gminy Jasło: https://samorzad.gov.pl/…/gmina…/nabor-do-klubow-seniora

Kategorie: Klub Seniora

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.