Szanowni Mieszkańcy Gminy Jasło
Gmina Jasło, biorąc pod uwagę duże zainteresowanie mieszkańców, przystąpiła do przygotowania dwóch wspólnych Projektów, w ramach których możliwe będzie otrzymanie dofinansowania na wymianę starego pieca lub kotła na nowoczesny kocioł na gaz, kocioł na biomasę lub kocioł na ekogroszek:
• „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”, który obejmować będzie wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły gazowe lub kotły na biomasę,
• „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2”, który obejmować będzie wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły węglowe 5-klasy + EcoDesign.W imieniu Gmin, o dofinansowanie ww. Projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, III Osi priorytetowej Czysta energia, Działania 3.3 Poprawa jakości powietrza ubiegać się będzie Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.Projekty zakładają dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych na wymianę starego pieca lub kotła opalanego paliwem stałym na nowe, bardziej ekologiczne i energooszczędne źródło ciepła.

Warunkiem uczestnictwa Mieszkańca w jednym z wyżej wymienionych Projektów jest w szczególności:
• lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy Jasło,
• uregulowany stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być instalacja,
• brak jakichkolwiek nieuregulowanych a wymagalnych zobowiązań Mieszkańca wobec Gminy,
• złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej Deklaracji uczestnictwa w Projekcie,
• dokonanie przez właściciela budynku wpłaty (wkładu własnego) na rachunek bankowy wskazany przez Gminę Jasło, po uzyskaniu dofinansowania
• podpisanie przez właściciela budynku z Gminą Jasło umowy regulującej prawa i obowiązki stron związanych z realizacją Projektu, po uzyskaniu dofinansowania.

Realizacja każdego z Projektów planowana jest w latach 2019-2021, pod warunkiem uzyskania dofinansowania (orientacyjny termin rozstrzygnięcia przez Instytucję Zarządzającą RPO WP konkursu: marzec 2019 r.).
Zaznaczyć należy, że o zakwalifikowaniu się do Projektu będzie decydowała suma uzyskanych punktów na etapie weryfikacji Deklaracji Mieszkańców w oparciu o kryteria udziału w Projekcie, o których mowa w Regulaminie szczegółowym naboru wniosków i realizacji poszczególnego Projektu. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilka Deklaracji, wówczas data i godzina złożenia tych Deklaracji będzie decydować o zakwalifikowaniu się do Projektu.

Procedura postępowania:
• W celu zgłoszenia zainteresowania udziałem w Projekcie Mieszkaniec winien złożyć w Urzędzie Gminy Jasło Deklarację uczestnictwa w projekcie, według Załącznika do niniejszej informacji w terminie od 27.08.2018 r. do 05.09.2018 r., w godzinach pracy Urzędu.
Deklaracja dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu https://www.gminajaslo.pl/ i http://gminajaslo.gminazenergia.pl/ oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Klienta.
Wypełnione Deklaracje należy składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta.• Po zebraniu i weryfikacji Deklaracji od osób zainteresowanych zostanie utworzona lista osób przystępujących do Projektu, w oparciu o zatwierdzone kryteria punktowe.Szczegółowe informacje ws. Projektów można uzyskać na spotkaniach, które odbędą się w dniach 23 sierpnia br. o godz. 16:30 w Domu Ludowym w Warzycach, 23 sierpnia br. o godz. 19:00 w Domu Ludowym w Osobnicy oraz 24 sierpnia br. o godz. 14:00 w Domu Ludowym w Trzcinicy.

 • Informacja o projekcie pobierz
 • Regulamin ogólny (3.3.1) pobierz
 • Regulamin ogólny (3.3.2) pobierz
 • Regulamin szczegółowy (3.3.1) pobierz
 • Regulamin szczegółowy (3.3.2) pobierz
 • Wzór deklaracji (3.3.1) pobierz
 • Wzór deklaracji (3.3.2) pobierz
 • Instrukcja wypełnienia deklaracji (3.3.1) pobierz
 • Instrukcja wypełnienia deklaracji (3.3.2) pobierz
 • Informacja – kocioł na ekogroszek pobierz
 • Informacja – kocioł na gaz pobierz
 • Informacja – kocioł na pelet pobierz
 • Informacja – kocioł na węzeł pobierz
 • Prezentacja pobierz
 • Zakres przedsięwzięcia (3.3.1) pobierz
 • Zakres przedsięwzięcia (3.3.2) pobierz
Ruszył serwis informacyjny http://gminajaslo.gminazenergia.pl
W związku z uruchomionym naborem wniosków na wymianę kotłów, chcemy zapewnić Państwu również szczegółową informację, tym bardziej, że powoli wkraczamy w kolejny sezon grzewczy i – co niestety nieuchronne – przed nami kolejny etap zmagań z niską emisją i smogiem. Pod adresem http://gminajaslo.gminazenergia.pl/ znajdziecie Państwo informacje o technologiach objętych projektem (nowe artykuły będą pojawiały się na bieżąco), instrukcję wypełnienia Deklaracji uczestnictwa, a także kwestie finansowe dotyczące poszczególnych technologii.
Serwis „Gmina z energią” będzie dostępny dla Państwa przez cały rok – zapewnimy informacje na temat efektywnych technik grzewczych, odnawialnych źródeł energii czy budownictwa energooszczędnego.
http://gminajaslo.gminazenergia.pl/ to jednak nie tylko informacje – na stronie znajdziecie Państwo kalkulator efektywności energetycznej, poradnik budownictwa, a także wiele materiałów edukacyjnych, z których będą mogli korzystać nauczyciele czy organizacje pozarządowe.
Zapraszamy do regularnego odwiedzania strony!
Źródło: https://www.gminajaslo.pl/pl/aktualnosci/wazne-informacje/nabor-wnioskow-na-wymiane-pieca.html
Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.