Jasło, dnia 6 czerwca 2017 roku

MIESZKAŃCY GMINY JASŁO

Wójt Gminy Jasło przypomina o bezwzględnym zakazie puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna!!!

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856), zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna (art. 10a ust. 3), przy czym zakaz ten nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście (art. 10a ust. 4).
Złamanie powyższego zakazu zagrożone jest karą aresztu lub grzywny, a ponadto można orzec nawiązkę w wysokości do 1.000 zł na cel związany z ochroną zwierząt (art. 37 ust. 1 i 4).
Jak wskazuje natomiast art. 77 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1094) – kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
Ponadto jak wynika z treści art. 431 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459) – kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.
Mając powyższe na uwadze, puszczanie luzem psów bez możliwości ich kontroli stanowi podstawę do skierowania przez Policję wniosku o ukaranie do sądu. Ponadto w przypadku wyrządzenia przez psa szkody bądź krzywdy, właściciel zwierzęcia ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do poszkodowanego.

Rewir Dzielnicowych                                                                         Wójt Gminy Jasło
Komendy Powiatowej Policji
w Jaśle

Źródło: Gmina Jasło
Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.