W dniu 14 października b.r odbyło się spotkanie reaktywacyjne Koła Gospodyń Wiejskich w Warzycach. Otwarcia zebrania dokonała Sołtys, Aleksandra Błasik, która przywitała wszystkie zebrane panie, które wyraziły chęć dołączenia do KGW w Warzycach, przywitała zaproszonych gości Stanisława Pankiewicza – wójta gminy Jasło, Piotra Wilka –  Radnego Rady Gminy Jasło z terenu Warzyc, Marię Kozłecką – Prezesa Stowarzyszenia Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej, Marię Gubałę  – członka Powiatowej Rady Koła Gospodyń Wiejskich, Janinę Betlej – wieloletnią przewodniczącą KGW w Warzycach, Czesławę Wietecha – wieloletnią działaczkę oraz w-ce przewodniczącą KGW w Warzycach. Następnie przeszła do omówienia porządku zebrania.

Aleksandra Błasik przytoczyła w kilku zdaniach działalność KGW w Warzycach, które powstało w latach 60-tych. Organizacja ta działała bardzo prężnie. Była inicjatorem wielu imprez okolicznościowych. Organizowane były kursy kulinarne, Dzień Kobiet. Podziękowała Janinie Betlej za wieloletnie prowadzenie KGW oraz Czesławie Wietecha za zaangażowanie w prowadzeniu KGW.

Przedłożono propozycję reaktywacji KGW na nowo, wybranie nowego zarządu oraz nowej komisji rewizyjnej. Propozycja ta poparta została przez sołtysa, Radnych Rady Gminy z terenu Warzyc oraz radę sołecką.

Ustalono, że kadencja zarządu trwać będzie 4 lata. Co roku odbywać się będzie zebranie podsumowujące. Zarząd spotykał się raz na kwartał, a każde spotkanie musi być protokołowane. Należy opracować roczny plan pracy i go skrupulatnie realizować.

Na podstawie listy obecności ustalono i przyjęto do Koła  32 członkinie, spośród których ustalono (jednogłośnie) by wybór Zarządu oraz Komisji rewizyjnej odbył się przez głosowanie jawne.  Ustalono również roczną składkę.

Aleksandra Błasik odczytała Regulamin Koła Gospodyń Wiejskich. KGW w Warzycach. Koło będzie samodzielną jednostką organizacyjną, działającą na podstawie uchwalonego przez siebie statutu i regulaminu w ramach obowiązujących przepisów prawa. Ustali zakres i formy swojej działalności.

Na koniec spotkania głos zabrał Wójt Stanisław Pankiewicz. W pierwszej kolejności podziękował on Pani Sołtys za aktywność na rzecz życia wiejskiego w Warzycach w ciągu ostatnich 10 lat. Pokreślił, że taka praca  daje poczucie wspólnoty, spaja to środowisko i ludzi razem. Wójt podkreślił również, że cieszy go pozytywna atmosfera i ta inicjatywa. Zwrócił uwagę na to, że wśród członkiń koła są też osoby młode, które za parę lat przejmą pałeczkę. Maria Gubała swoim wierszem podsumowała spotkanie.

Ustalono termin kolejnego spotkania na dzień 25.10,2016 r. na godz. 18.00

 

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.