Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Jasło z dnia 22 marca 2019 r. wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Jasło odbędą się w niedzielę 14 kwietnia 2019r.

pobierz  – zarządzenie (kalendarz wyborczy i siedziby obwodowych komisji wyborczych)
Wymagane druki dokumentów:
  • zgłoszenie kandydata na Sołtysa  pobierz
  • zgłoszenie kandydata na członka Rady Sołeckiej    pobierz
  • zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej pobierz
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie  pobierz
  • wykaz osób popierających  pobierz
Uchwała NR VI/41/2019 Rady Gminy Jasło  z dnia 5 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa  pobierz
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust, 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrom’ osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Administrator informuję, iż:
1. Administratorem jest: Wójt Gminy Jasło mający siedzibę w Jaśle (38-200) przy ul. Słowackiego 4.
2. Z administratorem – Wójtem Gminy Jasło można się skontaktować poprzez adres email gmina@gminajaslo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora
3. Administrator – Wójt Gminy Jasło wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@urzad.gminajaslo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutu Sołectwa Gminy Jasło.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z wypełnieniem obowiązku nałożonego na Administratora powyższymi przepisami tj. przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rad Sołeckich w Gminie Jasło.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz wymagane ustawowo aby wziąć udział w procedurze związanej z wyborem Sołtysa i Rad Sołeckich w Gminie Jasło. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości uczestnictwa w procedurze o której mowa powyżej.
7. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. Odbiorcami Pani Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego praw a;
9. Administrator nie przekazuje Pani Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
10. Ma Pani Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
12. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Źródło: Gmina Jasło
https://www.gminajaslo.pl/pl/aktualnosci/wazne-informacje/wybory-soltysow-i-rad-soleckich.html
Kategorie: Ludzie

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.